Om strukturutredningen – Kostnader

Utredningsarbetet verkställs i huvudsak som tjänstearbete. Dessutom tillkommer kostnader för externa experttjänster samt övriga nödvändiga kostnader med tanke på verkställandet av utredningsarbetet (t.ex. bl.a. arbetsutskottets och arbetsgruppernas möten och seminarier, gemensamma evenemang, utredningsrapportens ombrytning och tryck).

Kommunerna får bidrag av finansministeriet för att göra sammanslagningsutredningar (högst 70 % av kostnaderna, max. 50 000 €). Bidrag beviljas för de kostnader som orsakas av utredningen om sammanslagning, såsom lönekostnader för den person som får i uppdrag att göra utredningen eller för det arbete som utförs av en utomstående konsult. För tjänstemannaberedningen i kommunerna beviljas bidrag till den del man kan bevisa att beredningen gäller sammanslagningsutredningen. Bidrag kan också beviljas för andra kostnader som orsakas av utredningen, t.ex. för information, anskaffning av statistikmaterial, tryckningskostnader och genomförande av enkäter. Bidrag beviljas inte för verksamhet inom ramen för de förtroendevaldas arbete.

Stöd för utredningsarbetet söks från finansministeriet och man strävar i första hand till att det stöd som staten beviljat ska täcka största delen av utredningsarbetet. En eventuell överskridande del delas upp mellan kommunerna enligt följande:

Kostnaderna fördelas mellan kommunerna/städerna enligt följande: Jakobstad 30 %, Pedersöre 22 %, Nykarleby 16 %, Kronoby 14 %, Larsmo 12 % ja Evijärvi 6 %. Kostnaderna faktureras av kommunerna och städerna enligt följande: år 2014 kostnader 1.7. och 31.12 samt 2015 1.7. Jakobstad ansöker om bidrag på alla kommuners vägnar och fakturerar den överskridande delen av kostnaderna av de andra kommunerna.