Om strukturutredningen – Introduktion

Målet med utredningen om sammanslagning av Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Larsmo och Evijärvi är att utarbeta en sammanslagningsutredning som motsvarar alla krav som ställs i kommunstrukturlagen. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och tar fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna och städerna som underlag för kommunernas beslutsfattande.

Enligt kommunstrukturlagen 4 b § ska en sammanslagningsutredning innehålla

  1. en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras i utredningsområdet
  2. en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete
  3. en utredning om den ekonomiska situationen
  4. en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin förverkligas
  5. en detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna och städerna
  6. i en utredning som gäller en tvåspråkig kommun eller stad en bedömning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses

Målet för sammanslagningsutredningen är en framställning enligt 6 § (kommunstrukturlagen) om sammanslagning av kommuner och ett anknytande sammanslagningsavtal enligt 8 §.

Inom ramen för utredningen görs följande rapporter:

  1. en mellanrapport som baserar sig på arbetsgruppernas mellanrapporter
  2. en slutrapport som baserar sig på arbetsgruppernas slutrapporter
  3. ett förslag till sammanslagningsavtal med bilagor (etapp 2)
  4. en utredning av alternativa samarbetsformer

Utredningen kommer att göras i två skeden. I det första skedet görs, i huvudsak som tjänstemannaarbete och med anlitande av utomstående sakkunniga, en utredning som fyller minimikraven i kommunstrukturlagen.

I det andra skedet kan de kommuner som är intresserade fortsätta arbetet så, att förhandlingarna om en sammanslagning fortsätts i syfte att få till stånd ett sammanslagningsavtal mellan kommunerna, vilket kan godkännas i kommun/stadsfullmäktige.