Om strukturutredningen – Experterna

En ekonomiexpert är underställd arbetsutskottet. Ekonomiexperten granskar sammanslagningsutredningen ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiexpertens uppgift är att först bedöma kommunernas ekonomiska ställning genom att jämföra dem med varandra och därefter slå samman kommunerna och bedöma de enskilda kommunerna i förhållande till den sammanslagna kommunen.

Ekonomiexperten förbereder sitt arbete genom att betrakta
- förändringarna i invånarantal och befolkning samt genom att uppskatta deras effekter för servicestrukturens kostnader
- resultaträkningens delfaktorer
- finansieringens delfaktorer
- balansräkningens delfaktorer samt
- borgen och risker.

Granskningen i anslutning till balansräkningen riktas också mot koncernbalansräkningen. Balansräkningen öppnas också upp så att egendomens balansvärden uppskattas som reella åtminstone till väsentliga delar.

Kalkylen över framtidsvisionen för de separata kommunerna som gjorts på basis av den nuvarande kommunstrukturen och den mekaniska kalkylen över kommunsammanslagningen finns till arbetsutskottets och arbetsgruppernas förfogande senast i juni 2014. Färdigställandet av kalkylen påverkas av finansministeriets kommunavdelnings tidtabell för kalkylering av hur den sammanslagna kommunens statsandelar kommer att ändras. I ett senare skede kan man lägga till uppskattade för- och nackdelar med sammanslagningen till denna mekaniska kalkyl. Ekonomiexperten kan alltså bereda en framtidsvision om den sammanslagna stadens ekonomi, med beaktande av arbetsgruppernas förslag om skötseln av tjänsterna i den nya staden som omfattar sex kommuner före utgången av augusti 2014.

En eller flera servicenätexperter är underställda arbetsutskottet vid behov. Servicenätexperten granskar sammanslagningsutredningen utifrån ett servicenätperspektiv. Servicenätexpertens uppgift är att analysera den grundläggande utbildningens, småbarnsfostrans samt social- och hälsovårdsväsendets nuvarande verksamhet och fastigheter. Dessutom utarbetar servicenätexperten en kalkyl över servicenätets framtidsvision med nuvarande kommunstruktur, dvs. i sex separata kommuner/städer.

På basis av analysen av nuläget utarbetar servicenätexperten slutligen en gemensam servicenätplan för den nya staden. Servicenätplanen innehåller:
- fastigheternas nuläge
- en uppskattning av kostnaderna för fastigheterna och verksamheten i dem som baserar sig på jämförelseuppgifterna
- flera modeller för den nya stadens servicenät och dess kostnader
- ett förslag över det sätt på vilket fastighetshållningen ordnas i den nya staden och vilken effekt den har på balansräkningen och verksamheten.

Analysen av servicenätets nuläge finns till arbetsutskottets och arbetsgruppernas förfogande före utgången av augusti 2014. Kalkylen över servicenätets framtid med den nuvarande kommunstrukturen är klar före utgången av september 2014. Servicenätexperten utarbetar modellerna för den nya stadens servicenät och dess kostnader i samarbete med arbetsgrupperna och arbetsutskottet före mitten av oktober 2014. Förslaget till fastighetshållning i den nya staden finns till arbetsutskottets och arbetsgruppernas förfogande före utgången 2014.