Työryhmät

Työryhmien järjestäytyminen

Yhdistymisselvitys toteutuu työvaliokunnan alaisissa työryhmissä pääosin virkatyönä ja tarvittavilta osin ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen. Jokainen työryhmä koostuu kunnan virkamiehistä ja poliitikoista. Jokainen kunnan-/kaupunginhallitus nimittää yhden virkamiehen ja yhden poliitikon jokaiseen työryhmään. Jäsenillä voi tarvittaessa nimittää varajäsenet.

Ohjausryhmä nimittää yhden työryhmän jäsenistä puheenjohtajaksi siten, että jokaisella kunnalla pl. Pietarsaari on yhden ryhmän puheenjohtajuus. Ryhmän puheenjohtajana voi toimia virkamies tai luottamushenkilö. Työryhmät vastaavat itse kokousjärjestelyistä. Pietarsaaren virkamiehet toimivat työryhmien sihteereinä.

Työryhmät ovat seuraavat:

1. Visio ja strategia sekä demokratia ja osallistuminen ml.

 • uuden kunnan visio ja missio
 • strategia
 • toimielimet
 • asukasvaikuttaminen
 • kaksikielisyys
 • elinkeinopalvelut
 • omistajaohjaus
 • viranhaltijaorganisaatiorakenne

2. Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut ml.

 • kuntatalous
 • konsernirakenne, omistajapolitiikka, kuntien yhteistoiminta
 • julkiset hankinnat
 • kiinteistöomaisuus
 • henkilöstön edustajien osallistuminen selvitykseen
 • tietohallinto
 • tilahallinto, tila-, ruoka- ja siivouspalvelut

3. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka ml.

 • työllisyys, työpaikat
 • kunnallistekniikka
 • energia
 • asuntopolitiikka
 • kuntien yhteistoiminta

4. Sosiaali- ja terveyspalvelut ml.

 • kuntien yhteistoiminta

5. Bildnings- och undervisningstjänster, småbarnsfostran, kultur-, motions och fritidstjänster, inkl.

 • kuntien yhteistoiminta

Työryhmien työsuunnitelmat

Työryhmät tekevät omat työsuunnitelmansa yhdistymisselvityksen työsuunnitelmaan perustuen sekä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla.

Työryhmien työsuunnitelmat sisältävät

1. tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman tarkemman määrittelyn; tarkoituksena on kartoittaa, että yhdistymisselvitys kattaa vähintään kaikki kunnan lakisääteiset palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut

2. esityksen työnsä tueksi tarvittavista toimintaympäristötiedoista ja –ennusteista esim. väestöennuste ja ikärakenne; tarkoitus on hankkia tarvittavat yhteisesti tiedot siten, että kaikki työryhmät käyttävät samoja ennusteita tulevasta kehityksestä

3. kustannusarvion sisältäen mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijatyön ja – palkkiot sekä muut työ-ryhmän kustannukset.

4. suunnitelman työn etenemisestä ja aikataulusta

Työryhmätyöskentelyn prosessi

Kaikki työryhmät tekevät aluksi nykytila-analyysin tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoiminnasta. Myös muut kuin palvelutyöryhmät tarkastelevat nykytilaa.
Kaikki työryhmät tarkastelevat nykytila-analyysissä nykyisen tilanteen etuja ja haittoja soveltuvin osin seuraavien kriteerien perusteella:

1) Kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus

- kustannustehokkuus
- palvelujen saatavuus
- palvelutaso- ja rakenteet
- palvelujen tuotanto- ja rahoitusmalli
- työvoiman saatavuus
- kaksikieliset palvelut
- suhde kolmannen sektorin toimijoihin

2) Kunnan kilpailukyky kyseisen palvelun suhteen
3) Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen
4)Ympäristövaikutukset
5) Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat
6) Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen

- johtamisjärjestelmät ja -kulttuurit
- päätöksenteon demokraattisuus
- asukasvaikuttaminen ja paikallisdemokratian toimivuus
- edunvalvonta valtioon
- hallinnon kustannukset
- tietojärjestelmien integrointi

Nykytila-analyysin jälkeen työryhmillä on käytössään asiantuntijoiden valmistelemat laskelmat nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvasta kuntien talouden ja palveluverkon näkökulmasta.

Työryhmät

- tekevät esityksensä tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tai teeman hoitamisesta enintään kuuden kunnan kokoisessa uudessa kunnassa/kaupungissa. Tavoitteena on esitys, jonka lopputulos on kokonaisuutena taloudellisesti, laadullisesti sekä ympäristön ja väestön hyvinvoinnin kannalta kestävämpi kuin palvelun tai kyseisen teeman hoitaminen erillisissä kunnissa
- arvioivat esityksensä etuja ja haittoja samojen kriteerien pohjalta kuin nykytila-analyysissäkin
- arvioivat palvelun tai teeman nykytilan etuja ja haittoja yhdistymisessä saavutettaviin etuihin ja haittoihin. Lisäksi työryhmät arvioivat asiantuntijoiden valmistelemia nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvia yhdistymisessä saavutettuihin etuihin ja haittoihin
- tekevät lopuksi vertailun pohjalta johtopäätöksensä ja esityksensä työvaliokunnalle