Kustannukset

Selvitystyö toteutetaan pääosin virkatyönä. Lisäksi kustannuksia tulee ulkopuolisista asiantuntijapalveluista sekä selvitystyön toteutuksen kannalta muista tarpeellisista kustannuksista (esim. mm. työvaliokunnan ja työryhmien kokoukset ja seminaarit, yhteiset tilaisuudet, selvitysraportin taitto ja painaminen).

Yhdistymisselvityksen tekemiseen saa avustusta valtiovarainministeriöltä (enint. 70 % kustannuksista, max. 50 000 €). Avustusta myönnetään yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten selvitystehtävää varten osoitetun henkilön palkkakustannuksiin tai ulkopuolisen konsultin suorittamaan työhön. Kuntien viranhaltijavalmisteluun avustusta myönnetään siltä osin kuin osoitetaan valmistelun koskevan yhdistymisselvitystä. Myös muihin selvittämisestä aiheutuviin kustannuksiin kuten tiedottamiseen, tilastomateriaalin hankintaan, painatuskustannuksiin ja kyselytutkimusten teettämiseen voidaan myöntää avustusta. Luottamushenkilötyön puitteissa tapahtuvaan toimintaan ei myönnetä avustusta.

Selvitystyöhön haetaan tukea valtiovarainministeriöltä, ja ensisijaisesti pyritään siihen, että valtion myön-tämä tuki kattaisi suurimman osan kustannuksista eli 70 %. Ylimenevä osuus jaetaan kuntien kesken seu-raavasti:

Kustannukset jaetaan kuntien kesken kustannusarviossa esitetyn tarkemman jaon mukaan seuraavasti: Pietarsaari 30 %, Pedersöre 22 %, Uusikaarlepyy 16 %, Kruunupyy 14 %, Luoto 12 % ja Evijärvi 6 %. Kustan-nukset laskutetaan kunnilta ja kaupungeilta selvitystyön aikana seuraavasti: vuoden 2014 kulut 1.7. ja 31.12. sekä 2015 kulut 1.7. Pietarsaari hakee avustuksen kaikkien kuntien puolesta ja laskuttaa ylimenevän osan kustannuksista muilta kunnilta.