Asiantuntijat

Ulkopuolinen Talousasiantuntija toimii työvaliokunnan alaisuudessa. Talousasiantuntija tarkastelee yhdis-tymisselvitystä talouden näkökulmasta. Talousasiantuntijan tehtävänä on ensin arvioida kuntien talous-asemaa kuntakohtaisesti vertaillen ja sen jälkeen yhdistämällä kunnat arvioida yksittäisiä kuntia suhteessa yhdistyvään kuntaan.

Talousasiantuntija valmistelee työnsä tarkastellen

- asukasluvun ja väestön muutoksia sekä arvioimalla edellisen vaikutusta palvelurakenteen kustannuksiin
- tuloslaskelman osatekijöitä
- rahoituksen osatekijöitä
- taseen osatekijöitä sekä
- takauksia ja riskejä

Taseeseen liittyen tarkastelu kohdistetaan myös konsernitaseeseen. Tasetta avataan myös niin, että omaisuuden tasearvot arvioidaan reaalisiksi ainakin olennaisimmilta osiltaan.

Nykyisen kuntarakenteen pohjalta tehty laskelma erillisten kuntien tulevaisuuskuvasta ja mekaaninen kuntien yhdistämislaskelma on työvaliokunnan ja työryhmien käytettävissä kesäkuussa 2014. Laskelman valmistumiseen vaikuttaa valtiovarainministeriön kuntaosaston laskenta-aikataulu yhdistetyn kunnan valtionosuuden muutoksesta. Myöhemmin tähän mekaaniseen laskelmaan voidaan liittää liitoksen arvioituja hyötyjä ja haittoja. Eli talousasiantuntija voi valmistella tulevaisuuskuvan yhdistyneen kaupungin taloudesta ottaen huomioon työryhmien esitykset palvelujen hoitamisesta enintään kuuden kunnan kokoisessa uudessa kaupungissa elokuun 2014 loppuun mennessä.

Palveluverkkoasiantuntija(t) toimii työvaliokunnan alaisuudessa mikäli katsotaan, että tällaiselle konsultti-työlle on tarve. Palveluverkkoasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvitystä palveluverkon näkökulmasta. Palveluverkkoasiantuntijan tehtävänä on analysoida perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen nykyinen toiminta ja kiinteistöt. Lisäksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee laskelman palveluverkon tulevaisuuskuvasta nykyisellä kuntarakenteella eli kuudessa erillisessä kunnassa/kaupungissa.

Lopuksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee nykytila-analyysin pohjalta uuden kaupungin yhteisen palveluverkkosuunnitelman. Palveluverkkosuunnitelma sisältää:

- kiinteistöjen nykytilanteen
- vertailutietoihin perustuvan arvion kiinteistöjen ja niissä tapahtuvan toiminnan kustannuksista
- useita malleja uuden kaupungin palveluverkosta ja sen kustannuksista
- ehdotuksen tavasta, jolla kiinteistönpito uudessa kaupungissa järjestetään ja mikä vaikutus sillä on taseeseen ja toimintaan.

Palveluverkon nykytilan analyysi on työvaliokunnan ja työryhmien käytettävissä elokuun 2014 loppuun mennessä. Laskelma palveluverkon tulevaisuudesta nykyisellä kuntarakenteella on valmis syyskuun 2014 puoleen väliin mennessä. Palveluverkkoasiantuntija valmistelee mallit uuden kaupungin palveluverkosta ja kustannuksista yhteistyössä työryhmien ja työvaliokunnan kanssa lokakuun 2014 puoliväliin mennessä. Ehdotus kiinteistönpidosta uudessa kaupungissa on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä vuoden 2014 loppuun mennessä.